Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

IV. kongres estetické a laserové medicíny - Estetická medicína končetin | 2. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že program našeho, tentokrát už  IV. kongresu estetické a laserové medicíny opět vyvolá Váš nemalý zájem. Multioborový pohled tentokrát zaměříme na končetiny. Tato oblast zajímá mnoho pacientů, ale sami často nevíme, co vše jim můžeme předvídatelně nabídnout. Ruce, boky, lýtka  ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy. Vzájemné potkávání specialistů ale chybí a doufáme, že pro Vás bude přínosem.

A samozřejmě se podíváme, jaké jsou nejnovější postupy a co prošlo testem „evidence based medicíny“ v celém našem oboru.  Věřím, že  se potkáme i na populárním společenském večeru.

 

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP

 

Zobrazit více

Výsledky III. Kongresu estetické a laserové medicíny SELM

Estetická medicína jako vědecká disciplína

Estetická medicína patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory lékařství. Kromě svých velkých úspěchů má ale i problémy. Jen za posledních 10 let bylo publikováno 98 případů lidí, kteří oslepli po aplikaci kyseliny hyaluronové do periorbitální oblasti, nemluvě o celé řadě dalších komplikací způsobených laserem.

Velmi komplikovaná je také otázka, zda se mají používat zejména metody nechirurgické, nebo zda je nejúčinnější plastická chirurgie. Kde jsou hranice a kde jsou výhody jednotlivých metod, se pokusil vyřešit III. Kongres laserové a estetické medicíny, který se konal 3.-5. června 2016 v Praze za rekordní účasti 170 účastníků z 5 zemí.


4D anatomie a guidelines pro řešení komplikací

Velkým předělem je v posledních letech tzv. 4D anatomie, která člověka popisuje nejen prostorově, ale i v jednotlivých časových etapách. Pionýrem této oblasti u nás je MUDr. Ivo Klepáček, CSc., který na kongresu přednesl unikátní sdělení o vývoji periorbitální oblasti v průběhu času. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, shrnula základní komplikace léčby z oblasti orbity z pohledu dermatovenerologa. První zahraniční účastník prof. Eduardo Weiss, PhD., ukázal zajímavý přístup ošetřování oblasti oka pomocí výplňových materiálů. Předseda pořádající Společnosti estetické a laserové medicíny doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pak shrnul základní rizika léčebných výkonů v oblasti oka a předvedl guideliny řešení jednotlivých komplikací, tak aby je bylo možné zcela eliminovat. Místopředseda Světové laserové společnosti dr. Ashraf M. Badawi, PhD., představil několik laserových a chirurgických kombinovaných metod v oblasti léčení orbity a zkušenosti z kombinovaných metod aplikovaných v České republice pak demonstrovala MUDr. Eva Remlová, PhD.


Botulotoxin jako lék na deprese a další revoluce v oboru

Jedním z vrcholů kongresu pak byla diskuze o využití botulinumtoxinu jako potencionálního léku na deprese, eventuálně jako látky vylepšující psychický stav pacienta. Sdělení o současné situaci v této oblasti bádání přednesl doc. Roman Šmucler. Revoluční novinku v použití mikrovlnných technologií při likvidaci potních žláz a nežádoucího ochlupení na kongresu prezentovala MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.


Spolupráce plastického chirurga a dermatologa

Mezi nejzajímavější prezentace pak patřila celá sekce plastické chirurgie za účasti celé špičky současné české plastické chirurgie – doc. MUDr. Jana Měšťáka, MUDr. Ondřeje Měšťáka, PhD., MUDr. Andrey Musilové, MUDr. Pavla Kuriala, prim. MUDr. Vladimíra Maříka a MUDr. Martina Molitora, PhD. – na níž byly demonstrovány prakticky všechny chirurgické metody prováděné v oblasti očnice. V diskusi s dermatology byla patrná snaha nalézt optimální způsob ošetřování. Během kongresu probíhala celá řada workshopů, o které byl letos velmi intenzivní zájem.


Právní regulace estetické medicíny v EU

Večer prvního dne zaujal účastníky kongresu i společenský program, jehož hlavním hostem byl publicista Josef Klíma, který umožnil lékařům se odreagovat. Druhý den kongresu byl věnován kontroverzním otázkám právní regulace estetické medicíny. Současný stav regulace v Evropské unii představil doc. Roman Šmucler a ukázal pozici České republiky v dalších vyjednáváních. Zároveň se snažil nastínit trendy, které by měli lékaři sledovat. Následovala přednáška Mgr. et MUDr. Daniela Mališe, LL.M., která se týkala doporučených souhlasů, což vyvolalo rozsáhlou živou diskusi a bez pochyby posunulo znalost této problematiky u řady lékařů. Velmi kontroverzní je otázka využívání derivátů krevní plazmy. MUDr. Petr Lesný ukázal současný stav evidence-based literatury a poukázal na to, jakým směrem se bude regulace ubírat a co všechno by měli do budoucna brát lékaři v úvahu. Při odpoledním jednání druhého dne přišla na řadu velmi zajímavá přednáška prim. MUDr. Miroslava Procházky na téma aktuálních trendů v biostimulacích neinvazivními lasery. PhDr. Martina Šochmanová, MBA, seznámila auditorium s postavením a kompetencemi všeobecných sester a nelékařů v České republice. Velmi zajímavou závěrečnou přednáškou byla prezentace slovenských kolegů vedených MUDr. Peterem Lengyel, Ph.D. na téma laserem asistované liposukce.

Kongres dalším navýšením počtů účastníků znamená velký posun ve vědeckém přístupu k estetické medicíně, která se z plenek oboru vznikajícího poměrně živelně stává uznávanou a velkou vědeckou disciplínou, jež se snaží postupovat pokud možno evidence-based, tak aby se minimalizovaly komplikace i v tak kritických oblastech, jako je oblast očnice, které se tento kongres věnoval. Diskuze naváže v dalším, již IV. ročníku konference.

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse | 11. 3. 2017

Komise pro výběrové řízení na uzavření smluv se ZP

​Dne 1.9.2015 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V § 48 odst. 1 písm. d) tohoto zákona došlo k upřesnění nominace člena komise - odborníka. V zákoně je nyní uvedeno, že členem komise je "odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti". 

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP nabízí odbornou spolupráci napříč celou ČR. Osloveny byly všechny kraje, v tuto chvíli máme domluvenou spolupráci v Olomouckém kraj, Libereckém kraji a kraji Vysočina. 

Kontaktní osoby pro řešení odborných otázek za jednotlivé kraje:


Olomoucký kraj:
Zástupce: MUDr. Eva Remlová

evareml@centrum.cz


Liberecký kraj:
Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz


prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.com


kraj Vysočina: Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz


prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.co

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse | 5. 11. 2016

IMCAS Asia, Bali | 21. 7. 2017

www.imcas.com

​Nová sekce „Neinvazivní laserová terapie“ – pod vedením prim. Procházky

I přes rozvoj estetické medicíny je stále v genech naší společnosti terapie lasery a zejména (co do počtu členů) aplikace biostimulační (fotomodulačních) laserů. Vzhledem ke svým specifikům je potřebné vytvořit samostatnou platformu, která bude rychle stimulovat další vývoj. Výbor schválil vytvoření této sekce a prvním jejím předsedou se stal prim. MUDr. Miroslav Procházk

IX: Konference Dermatologie pro praxi, Olomouc | 28. 4. 2017

Zasedání Evropského výboru pro normalizaci

Vážení členové,

zúčastnil jsem se zasedání Evropského výboru pro normalizaci, kde se podařilo “dotáhnout do konce” regulaci estetické medicíny v Evropské unii. Nechirurgická estetická medicína je novou specializací, která rok od roku ošetřuje více pacientů i zaměstnává více lékařů. Na zasedání ve Vídni se podařilo vypořádat 290 připomínek z 28 států EU ohledně finálního znění dokumentu. Pokud projde závěrečným schválením v EU, zvýší se dramaticky bezpečnost pacientů. Ujasní se postavení jednotlivých poskytovatelů. Každá jednotlivá procedura má nyní stanovenu míru rizika (pacient musí být informován), kdo ji smí provádět, po jakém školení a jak musí informovat pacienta, kde a za jakých podmínek může ošetření proběhnout. To vše je na 35 stranách textu. Česká republika patřila k nejaktivnějším a náš pohled na problematiku byl takřka beze zbytku vyslyšen. Z kontroverzních bodů vybírám. Krajní nedoporučení trvalých injekčních výplňových materiálů a nutnost vyššího varování pacientů u dlouhodobých. Je potřeba, aby u všech procedur měl pacient aspoň 24 hodin na rozmyšlenou, u některých minimálně týden. Jakmile bude dokument schválen, bude naším cílem jej ihned promítnout nejenom do české normy (to je povinnost), ale upravit i příslušné vyhlášky. Chaosu, který trápil tuto část medicíny, by měl být konec. V souladu s právním systémem EU bude tato norma nejpozději za pět let revidována, aby odrážela aktuální stav problematiky. Po schválení provede Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JE Purkyně celou  řadu školení o novém systému práce jak pro odbornou veřejnost, tak i pro potenciální pacienty. Jakmile bude text schválen, seznámím členy s jeho obsahem. Zdá se to být značným pokrokem v naší oblasti.

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

IMCAS Americas, Cancún | 24. 3. 2017

http://www.imcas.com/