Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

O nás

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP (org. Č. 90)

Society for aesthetic and laser medicine of the Czech Medical Association of JEP

dříve Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP

Společnost vznikla v roce 1993 z iniciativy MUDr. Bedřicha Kratochvíla, CSc.; prof. MUDr. Jana Betky, DrSc. a doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc. pod názvem Společnost pro využití laserů v medicíně. Cílem společnosti byla podpora a další rozvoj laserových technologií v medicínské praxi. Po určitém období konsolidace a vzniku orgánu společnosti byla společnost v roce 1994 přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mezi zakladatele české laserové medicíny patřili ještě v době před vznikem Společnosti prof. MUDr. J. Betka, DrSc., který se zabýval a dále intenzivně zabývá využitím výkonných laserů v ORL, dnes již bohužel nežijící doc. MUDr. J. Náprstek, CSc., známý v zahraničí svými pracemi o využití laseru v cévní chirurgii a kardiochirurgii. Solidní teoretické základy, které předznamenaly rozvoj biostimulačních laserů, položil v 80. letech prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc. Velkou pomocí byla vysoká úroveň základní vědy a fyzikálního inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. První rubínový phaser na světě byl sestrojen Theodorem Maimanem v roce 1960, český v roce 1964. Pracovala na něm od roku 1963 skupina vedená profesory Karlem Hamalem a Václavem Sochorem. Následoval dnes již více než padesátiletý intenzivní vývoj, který umožnil řadu konstrukcí laserů pro medicínu (MEDICALAS FJFI, OFTALAS FJFI, DERMALAS FJFI, ANGIOLAS FJFI a DENTALAS FJFI) v době, kdy byla československá věda izolovaná od vývoje na Západě.

Po společenských změnách v roce 1989 se otevřely nové vědecké i technické možnosti, které vedly jednak k pokračování vývoje a výroby laserů v ČR, ale i k nákupu řady technologií ze zahraničí, které vedly jednak k rozvoji biostimulační laseroterapie a dále k aplikacím vysoce výkonných laserů v medicíně. Řada oborů by bez laserů dnes už vůbec nemohla existovat - typicky oftalmologie a dermatovenerologie.

V té době vykonával funkci předsedy Společnosti doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Vědeckými sekretáři byli MUDr. Bedřich Kratochvíl, CSc; doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a MUDr. Marta Moidlová. Velice aktivní byla sekce laserové estetické chirurgie vedená prof. MUDr. P. Brychtou, CSc., který byl vůdčí osobností několika kongresů pořádaných v Brně se silnou mezinárodní účastí.

V roce 2013 se předsedou společnosti stal doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA. Společnost změnila název na Společnost estetické a laserové medicíny ČLSJEP, čímž rozšířila svoje působení a zároveň reagovala na fakt, že v řadě oborů se lasery staly natolik etablovanou technologií, že se již vyvíjejí zcela pod jednotlivými odbornostmi. Zároveň se velká většina uživatelů zabývá právě estetickou medicínou, nemluvě o velkém množství specialistů na biostimulační (fotobiologickou) medicínu, kde je vůdčí osobností MUDr. Miroslav Procházka.

V současné době se Společnost zabývá organizací krátkodobých školení a školicích kurzů, které seznamují lékaře s laserovými technologiemi v jednotlivých medicínských oborech. Pravidelně pořádá multioborový výroční kongres pokrývající dění v minulém roce.

V současné době Společnost sdružuje 238 členů ze všech medicínských oborů, ale i řadu techniků, kteří se zabývají rozvojem laserových technologií v medicíně. Od roku 1998 působí při Společnosti sekce laserové estetické chirurgie.

Předseda: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Univerzita Karlova Praha
Asklepion, Praha

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika Esthé

Seznam členů je dostupný ke stažení zde.


Informace o členství

O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor společnosti. Členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem a po zaplacení členského příspěvku společnosti a ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti a naopak. Výši členského příspěvku určuje výbor společnosti.

Řádným členem společnosti se může stát lékař se specializovanou způsobilostí v oboru estetické medicíny, který souhlasí s posláním a cíli OS a zaváže se k jejich plnění a který má doporučující dopisy od dvou stávajících členů OS. Je oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky podle podmínek, které jsou vyžadovány legislativou České republiky. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení dnem jeho doručení, zánikem společnosti nebo vyloučením, zejména pro neplnění členských povinností v souladu se stanovami společnosti a ČLS JEP či prodlením s úhradou členských příspěvků více než 24 měsíců, jestliže byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem písemně upozorněn.


Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má zejména právo účastnit se činnosti společnosti, být informován o činnosti společnosti, obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti společnosti a využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen společnosti má zejména povinnost dodržovat stanovy společnosti a stanovy ČLS JEP, přispívat k naplňování poslání a cílů společnosti, řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, řádně vykonávat svěřené funkce a nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo co by poškozovalo dobré jméno společnosti a ČLS JEP, a dodržovat etický kodex OS. Každý člen společnosti je povinen aktualizovat své kontaktní údaje ve členské evidenci, zejména korespondenční a e-mailovou adresu.


Počet členů společnosti: 238

Členové výboru společnosti

Předseda:
doc. MUDr. Roman Šmucler, Csc.
ASKLEPION - Institut estetické a laserové medicíny
e-mail: smucler@asklepion.cz

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika Esthé
e-mail: mestak@gmail.com

Místopředseda za sekci biostimulačních laserů:
prim. MUDr. Miroslav Procházka
RHB odd Jarov
e-mail: tusita@atlas.cz

Místopředseda za sekci dermatovenerologie:
MUDr. Kateřina Klauzová, MBA
ASKLEPION - Institut estetické a laserové medicíny
e-mail: klauzova@asklepion.cz

prim. MUDr. Marta Moidlová
LaserPlastic
e-mail: moidlova@moidlova.cz

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA
AVE LASER CENTRUM s.r.o.
e-mail: evareml@centrum.cz

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
Kožní odd. - Vojenská nemocnice
e-mail: dominikadiamantova@seznam.cz

MUDr. Monika Kavková
Be Elite Clinic
e-mail: kavkova@beeliteclinic.cz

Revizní komise

Předseda:
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
Proktologická ambulance Galatea
e-mail: lad.horak@volny.cz

členové RK:
MUDr. Dagmar Frösslová
LaserPlastic
e-mail: frosslova.dagmar@seznam.cz

MUDr. Sabina Sellner, Ph.D.
Medicom Clinic
e-mail: sabina.sellner@gmail.com

Zasedání výboru společnosti:

1. 6. 2018

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

12. 2. 2018

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

4. 12. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

25. 9. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

2. 6. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

20. 3. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

21. 11. 2016

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

3. 6. 2016

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

4. 6. 2015

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

1. 12. 2014

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Kooptace MUDr. Měšťáka do výboru společnosti SELM, kongres estetické a laserové medicíny 2015, návrhy na školení, posouzení zaslaných stížností v oblasti reklamy a konkurence, informace  o stavu evropské normalizace v oboru, rozpočet na rok 2015, evidence nově zaregistrovaných členů, příprava technického guidelines pro aplikaci BTX.

Stáhnout zápis

22. 8. 2018

Historie vývoje laserů pro medicínu v ČR

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci estetické medicíny - úvodní text

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci - Tabulková část

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci - Tabulková část (výklad)

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Popis modelové ordinace

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Směrnice upravující obvyklá technicko-organizační opatření

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Právní rozbory

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová informace o zpracování osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorový záznam o proškolení

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová dokumentace případů porušení zabezpečení a vzorové ohlášení porušení zabezpečení

Stáhnout dokument

Kontaktní osoba:

Lenka Březinová, DiS
brezinova@asklepion.cz
+420 724 391 448


Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP.

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Marcela Havlíková
Tel.: 224 26 62 26
Mob.: 778 47 10 07
E-mail: cle@cls.cz

Vážíme si vašeho soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které jsou nutné k funkci webu. S Vaším souhlasem budeme používat další soubory cookies pro měření návštěvnosti, cílení reklamy a přizpůsobování obsahu podle toho, co Vás zajímá. Tento souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" a můžete jej kdykoli odvolat. Podrobnější informace o používaných cookies najdete na stránce „informace o cookies“.

POUZE NEZBYTNÉ COOKIES
SOUHLASÍM